Uputstvo za pisanje maturskog rada

TEHNIČKA OBRADA MATURSKOG RADA

Margine. Tekst treba da je udaljen po 2,5 cm od gornje i donje ivice papira, 2,5 cm od desne ivice papira i 3 cm (zbog koričenja) od leve ivice papira veličine A4 (297 x 210 mm).

Prored između redova je 1,5.

Font za pisanje rada. Koristiti standardni (Arial ili Times New Roman), veličine 12 tačaka. Da bi se naglasile ključne reči, slova se mogu podebljati (Bold), iskositi (Italic) ili podvući (Underline).

Naslov rada. Koristiti standardni (Arial ili Times New Roman), veličine 16 tačaka, štampanim („velikim”) slovima, Bold.

Podnaslov rada. Koristiti standardni (Arial ili Times New Roman), veličine 14 tačaka, pisanim slovima, Bold i Italic.

Sadržaj. Ukoliko su naslovi i podnaslovi poglavlja formatirani određenim stilovima, može se iskoristiti mogućnost automatskog pravljenja sadržaja na sledeći način: desni klik mišem na tekst sadržaja, birati opciju „Update Field“ („Osvežiti polje“), zatim opciju „Update entire table“ (Osvežiti celu tabelu“).

Naslovi i podnaslovi poglavlja. Koristiti stilove Heading 1, Heading 2, Heading 3, itd.

Numerisanje. Strane numerisati po sredini ili sa desne strane, pri dnu strane. Prva strana se ne numeriše.

Materijal za preuzimanje:

Šablon za maturski rad - latinica (zasnovan na šablonu sa Microsoft-ovog sajta)

Materijal sa Microsoft-ovog sajta:

Šablon za maturski rad - ćirilica

Uputstvo za izradu maturskih radova

Ako ima nekih nejasnoća pri izradi maturskog rada preporuka je da se obratite vašem mentoru.