Bravar-zavarivač - dualno

Školovanje u profilu bravar-zavarivač odvija se po obrazovnom modelu sa elementima dualnog obrazovanja. Smatra se da je dualno obrazovanje jedan od glavnih razloga za nisku stopu ne­zaposlenosti mladih u zemljama u kojima je razvijen ovaj sistem.

Slično kao i u dualnom obrazovanju, jedan deo školovanja bu­dućih bravara-zavarivača odvija se u školi, a drugi u kompaniji koja sarađuje sa školom. U školi đaci stiču opšte obrazovanje i stručna teorijska znanja, a prolaze i osnovnu praktičnu obuku, jedan dan nedeljno, tokom prve godine školovanja. Učenje na radnom mestu počinje od druge godine kada učenici/ce obavljaju praktičnu nastavu u kompaniji i to u drugoj godini dva dana, a u trećoj godini čak tri dana nedeljno.

Osim povećanog broja časova koje učenici/ce provode na praktičnoj nastavi u kompaniji, i kvalitet njihove obuke je po­boljšan. Naime, praktična nastava u kompanijama realizuje se na savremenim mašinama, uključivanjem učenika/ca u proces rada i uz podršku mentora i instruktora koji su obučeni za rad sa mladima. Praksa u kompaniji, u realnim radnim uslovima, pored sticanja stručnih veština, omogućava učenicima i usva­janje socijalnih veština kao što su komunikacija sa kolegama, odnos prema poslu i kompaniji, ponašanje na radnom mestu i slično. Kombinovanjem znanja koje stiču u školi, uz praktična znanja i veštine koje stiču u kompaniji, učenici/ce se na pravi način osposobljavaju za potrebe privrede i time dobijaju bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja.


Osim znanja i veština koje im povećavaju šanse da se zaposle odmah po završetku školovanja, bez dodatnih obuka i prilago­đavanja, učenici/ce u profilu bravar-zavarivač kroz obavezan predmet preduzetništvo stiču znanja i veštine za pokretanje sopstvenog biznisa.