Ванредно школовање

Ванредно школовање је омогућено за две врсте полазника. Прву групу чине кандидати који до сада нису похађали средњу школу. Од ове групе очекује се да испуњавају два услова – морају имати завршену основну школу и најмање 17. година живота. Другу групу чине особе које су из одређених разлога напустиле средњу школу, односно прекинуле образовање, имају право да наставе школовање у истом трајању по основу закона о средњој школи.

Ванредни ученик не може завршити започети разред у року краћем од годину дана. Изузетно, редован ученик који није положио поправни испит, може да заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика, поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа. Када заврши разред, ванредни ученик има право да се у истој школској години упише и наредни разред, у истом својству.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Преквалификација се односи на оне кандидате који желе да се образују за неки други образовни профил у односу на онај који су завршили, у истом трајању без обзира на подручје рада. Пример су кандидати који су завршили неки образовни профил у трајању од 3 године и желе да се образују за неки други профил, али он мора бити такође у трајању од 3 године.

Доквалификација се односи на оне кандидате који желе да се образују за неки други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада. Најчешћи пример су кандидати који су завршили средњу школу на образовним профилима у трајању од 3 године и желе да заврше додатно четврту годину.

Кандидати који се уписују на доквалификацију/преквалификацију уписују се уз сагласност Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Ови кандидати се уписују у школу, а не у разред и могу да се упишу и у току школске године у утврђеним роковима.

Кандидат са школом закључује уговор о међусобним правима и обавезама.

Ванредни ученик може полагати највише пет испита у једном испитном року ( октобар, децембар, фебруар, април, јун, август).

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ДОБИЛА САГЛАСНОСТ ЗА УПИС НА ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ/ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

 • машински техничар за компјутерско конструисање (3 кандидата)
 • електротехничар за термичке и расхладне уређаје (2 кандидата)
 • електротехничар рачунара (2 кандидата)
 • електротехничар телекомуникација (2 кандидата)
 • архитектонски техничар (2 кандидата)

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

 • заваривач (5 кандидата)
 • бравар-заваривач (5 кандидата)
 • аутомеханичар (5 кандидата)
 • техничар за компјутерско управљање (2 кандидата)

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

 • Ванредни ученик полаже испите из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година.
 • Владање ванредног ученика се не оцењује.
 • Ванредни ученик нема ограничено право на понављање разреда.
 • Школа за ванредног ученика остварује припремни/консултативни рад.
 • Ванредни ученик има обавезу да изабере и полаже испит из једног од два изборна предмета, верске наставе или грађанског васпитања, на доквалификацији/преквалификацији, ако у току претходног школовања није положио испит.
 • Годишњим програмом рада школа планира припремни рад, а време извођења припремног рада се прилагођава ванредним ученицима.
 • Ванредни ученик који не изврши поновни упис у исти разред, има право да захтева од школе да му изда уверење о положеним испитима за тај незавршени разред, а ако жели да промени школу сви положени испити незавршеног разреда се признају.

ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације у вези уписа можете добити у секретаријату школе

радним данима од 10.00 до 12.00 часова

+381 (0)22 639 167

Информације у вези наставног плана и програма можете добити од наставника Иване Николић на телефоне:

+381 (0)22 621 565

+381 (0)65 8500 911

Ценовник ванредног школовања можете преузети на ОВОМ линку.