Механичар моторних возила

трогодишњи образовни профил

Уписује се 15 ученика.

У току свог трогодишњег школовања ученици се оспособљавају за одржавање и поправку моторних возила.

По завршетку школовања, механичар моторних возила ће бити обучен да:

  • дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем
  • дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја
  • сервисира возила у експлоатацији
  • врши контролу исправности моторних возила

Школовање у профилу механичар моторних возила одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење кроз рад у компанији или аутосервису почиње од друге године школовања и реализује се у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно.

Осим повећаног броја часова које ученици/це проводе на учењу кроз рад у компанији односно аутосервису, и квалитетет њихове обуке је побољшан. Наиме, учење кроз рад у компанији/аутосервису реализује се у употребу савремене технологије, укључивањем ученика/ца у процес рада и уз подршку инструктора који су обучени за рад са младима. Учење кроз рад у компанији/аутосервису, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и фирми, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији односно аутосервису, ученици/це се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Предности школовања по овом моделу:
  • Интензивна сарадња школе и компаније односно ауторсервиса у обуци ученика
  • Квалитетна практична настава уз употребу савремене технологије и уз подршку обучених ментора и инструктора
  • Занимање тражено од стране домаћих и страних послодаваца