Оператер машинске обраде

трогодишњи образовни профил

Уписује се 15 ученика.

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања и вештине израде машинских делова на конвенционалним, али и најсавременијим компјутерски управљаним машинама.

Исходи образовања:

 • Припрема и израда делова на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица),
 • Припрама и израда на CNC машинама (компјутерски управљане машине),
 • Самостално управљање конвенционалним и CNC машинама,
 • Самостална организација радног места,
 • Самостално мерење и контролисање изратка у производном процесу,
 • Самостална примена мера заштите и безбедности на раду,
 • Развијање свести о сопственим вредностима и вредностима окружења.

Дата је предност практичним знањима и вештинама као и стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу (I разред-један дан, II разред-два дана, III разред-три дана у недељи) у потпуности реализују циљеви занимања. Школа поседује радионицу за реализацију практичне наставе и савремени кабинет за наставу технологије.

У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, а у трећем разреду опредељују се да ли ће бити глодачи или стругари, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управљање и рад на CNC машинама (CNC струг, CNC глодалица).

ПОСАО:
 • Машинска производња
 • Фабрике алата
 • Самостална радионица
 • Фирме у окружењу које поседују ЦНЦ машине