Педагошко-психолошка служба

Последњих година, пегагошко-психолошка служба је тежиште свога рада усмерила на: саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима, сарадњу са одељенским старешинама и предметним наставницима, педагошко – инструктивни рад (увођење приправника у посао, посете часовима од стране педагошко-психолошке службе), каријерно вођење ученика, као и друге активности из свог делокруга рада.

Посебна пажња посвећена је саветодавном раду са ученицима који је обухватао идентификовање и рад на отклањању проблема и тешкоћа у учењу и понашању ученика ( индивидуални и групни рад са ученицима ), као и идентификовање и рад са даровитим ученицима.

Као новина у досадашњем раду наше службе, у складу са новим законским прописима, педагошко-психолошка служба води документацију ученика у спровођењу васпитно-дисциплинског поступка.

Дужи низ година, педагошко-психолошка служба учествује у реализацији предавања из области здравствене превенције, у сарадњи са Саветовалиштем за младе, Заводом за јавно здравље и Домом здравља.Служба сваке године реализује радионице са ученицима на теме:методе и технике учења, ненасилна комуникација, мотивација за учење, дигитално насиље, каријерно вођење и саветовање…

Посебно би издвојили добру сарадњу са ПУ-ом, инспекторима за сузбијање и превенцију малолетничке делинквенције и послова за сузбијање наркотика и кријумчарења опојних дрога, који су ученике првог и другог разреда наше школе упознали са променама у закону који се тиче малолетника и са искуствима у њиховом свакодневном раду.Посебан утисак на ученике су оставили аутентични филмови из живота зависника и криминалаца.

У оквиру сарадње са родитељима, води се саветодавни рад са родитељима ученика ради упућивања у поступке решавања и разумевања проблема ученика (индивидуални рад), као и са ученицима који су имали проблеме, а чији су се родитељи обраћали за помоћ.У ситуацијама где педагошко – психолошка служба није могла наћи адекватна решења, укључивана је и шира социјална мрежа (Центри за социјални рад, Саветовалиште за младе, Одељење за малолетничку делинквенцију).Посебан вид сарадње је и учешће у родитељским састанцима (тематски).

Што се тиче сарадње са одељенским старешинама, примат је у откривању узрока поремећаја у понашању појединих ученика и предузимању одговарајућих мера. У оквиру тога се служимо социометријским поступком којим испитујемо социјалну климу групе и интерперсоналне односе у колективу.

Значајан део посла педагошко – психолошке службе је и учешће у планирању и програмирању, као и учешће у изради појединих делова програма рада школе који се пре свега односе на области: васпитни рад са ученицима, стручно усавршавање наставника, унапређивање васпитно – образовног рада школе, ваннаставне и слободне активности ученика и праћење, остваривање и евалуација годишњег програма рада школе, израда распореда обиласка наставе заштита и унапређење здравља.

Педагог и психолог активно учествују у раду одељенских већа, наставничког већа, педагошког колегијума и у свим тимовима школе.

Инструктивно – педагошки рад са наставницима обухвата рад са наставницима приправницима на упознавању обавеза приправника за полагање стручног испита, непосредној припреми за час, писању припреме, анализи часова којима су присуствовали педагог и психолог и сагледавању њихове методичке оспособљености, као и праћење оцењивања ученика. Педагог и психолог у својству чланова комисије учествовују у припреми приправника и процењивању њихове спремности за полагање испита за лиценцу. Педагошко – психолошка служба у оквиру редовног обиласка наставе присуствује часовима наставника наше школе и по завршеној анализи упознаје наставнике са својим запажањима.

Наша служба је у великој мери ангажована у каријерном вођењу и саветовању ученика, при чему пружа потребну помоћ ученицима у информисању о могућностима даљег школовања или тражењу запослења.

Што се тиче стручног усавршавања наше службе, последњих година учествовале смо на семинарима: „Активно учење“, „Прати, процени и објективно оцени“, „Холистичко саветовање и механизми подршке за унапређивање социјалне и образовне инклузије деце из осетљивих група“, „Каријерно вођење и саветовање“, „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходина учење“ и многим другим…