Поступак издавања дупликата сведочанства/дипломе

  1. Поднети писани захтев за издавање дупликата јавне исправе (формулар се добија у школи). Административни радник проверава да ли школа поседује документацију на основу које се може издати дупликат јавне исправе или се за исту странка мора обратити Архиву Срема. (захтев се подноси лично у секретаријату школе или исти подноси друго пунолетно лице уколико поседује све потребне податке)
  2. Уплатити таксе путем опште уплатнице (примерак уплатнице се добија у школи)
  3. По добијању доказа о уплати, школа врши оглашавање јавне исправе неважећом у Службеном гласнику Републике Србије
  4. Након истека 8 радних дана од дана оглашавање исправе неважећом, кандидат добија дупликат јавне исправе што потврђује својеручним потписом у матичној књизи ученика (дупликат се преузима лично или друго пунолетно лице уз важећу личну карту)