Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

четворогодишњи образовни профил

Уписује се 30 ученика.

У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу знања о савременим технолошким процесима на бази технолoгија компјутерског управљања.

Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности:

  • oвладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама,
  • стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем,
  • оспособљавају се за повезивање теоријских знања обрадних процеса и принципа пројектовања нових производа и технолошкох процеса уз подршку рачунара (CAD-CAM системи),
  • упознају се са технолошким могућностима компјутерски управљаних обрадних система,
  • стичу основна знања о пројектовању технологије за компјутерски управљане машине и оспособљавају за њену примену,
  • упознају функције управљачке јединице и оспособљавају се за примену носилаца информација, уношење и тестирање програма.
  • развијају смисао за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима као и оператерима за компјутерски управљане машине и са свим осталим значајним субјектима у пословном систему.

Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила (видео-бим, рачунари, симулатори радне машине, као и саме машине на којима је постављен индустријски софтвер), тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену свега што су кроз школовање научили.