Прилагођавање стручне матуре и завршног испита

  • од

Поштовани,

с обзиром на ситуацију у којој се налазимо због ванредног стања и прекида наставе у школама, од 6. марта 2020. год., а узимајући у обзир улогу Завода за за унапређивање образовања и вапитања у припреми и извођењу стручне матуре и завршног испита у стручном образовању (Закон о основама система образовања и васпитања, Закон осредњем образовању и васпитању, Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита, приручника о полагању матурског односно завршног испита) обавештавамо Вас о одлукама које је ЗУОВ донео у циљу што бољег прилагођавања испита стању у коме се налазимо, а водећи рачуна да испити омогуће остваривање прокламованих циљева:

  • Тест за проверу стручно теоријских знања биће конципиран на следећи начин:

– Садржаће задатке за одговарајуће предмете (из одговарајућег Приручника) који обухватају комплетно градиво из другог и трећег разреда,
– Из четвртог разреда садржаће задатке за одговарајуће предмете (из одговарајућег Приручника) који обухватају градиво које је обрађено до 1.марта 2020.год

Приликом израде тестова водиће се рачуна да тестови валидно провере оствареност очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.

  • Матурски практични рад (практични завршни испит):

– Школе ће, на основу увида у обрађено градиво, из листе радних задатака, одабрати (или прилагодити) задатке којима је могуће проверити оспособљеност ученика за примену знања, демонстрацију вештина и професионалних ставова у радном контексту, водећи рачуна о Критеријумима оцењивања стручних компетенција који су дати у Оквиру за оцењивање компетенција за квалификацију (из одговарајућег Приручника)
Сви објављени приручници, на сајту Завода су важећи, с тим што ће се на истом сајту објавити и списак “искључених“ задатака за тестове, за сваки објављени профил,
Обука за имплементацију матурских (завршних испита) биће постављена на сајт ЗУОВ.
Сви саветници – координатори ЗУОВ су на располагању да на било који начин помогну и припреми и извођењу ових испита